تاریخچه ی تک گونگ موسول

سال ۱۹۷۰ سالی بسیار حیاتی برای ایجاد تک گونگ موسول بود. “شوک نفتی” کل جهان را دچار آشفتگی کرد بطوریکه آدم ربایی، هواپیما ربایی و غیره رایج شدند. جهان بکلی در هراس بود. نیازی به گفتن نیست که آن دوره، گذاری تاریخی در جهان مدرن بود.

در کره شمالی، در سال ۱۹۶۳ برنامه کیوک سول (یک هنر رزمی مدرن سازی شده از کاراته ژاپنی) برای نظامیان آنها شروع شده بود. نتیجه این بود که نظامیان این کشور در مبارزه نسبت به همتایان جنوبی خود به مراتب کارآمدتر شدند. هنرهای جنوب به راحتی توسط این رشته جدید و مدرن مغلوب شدند. لذا کره ی جنوبی که در جنگ با کره ی شمالی به سر میبرد، باید برای غلبه بر کیوک سول کره ی شمالی، شیوه ای کارآمدتر اتخاذ میکرد.

در سال ۱۹۸۰ ژنرال جانگ سرتیپ تیپ پنجم هوایی بود و به توسعه ی روش های مبارزه نظامی تازه توسعه یافته (مسلح و غیر مسلح) علاقه داشت. او و دیگر افسران تحت فرمانش خواستار نمایش قدرت استادان رشته های مختلف رزمی در سراسر اینچئون و بقیه استان گیونگی (ایالتی که سئول در آن قرار دارد) شدند تا از نزدیک آنها را تجزیه و تحلیل کنند. پس از نمایش های بیشمار از مهارت و قدرتهای اساتید سبک های مختلف در برابر فرماندهان نظامی، انتخاب های آنها قطعی نبود. هیچ کدام از آنها شخصی نبود که واقعا مورد نیاز ارتش بود. بسیاری از این تیم ها تکنیک های ظاهری نمایشی داشتند که مناسب واقعیت وحشیانه ی میدان جنگ نبود. در آن زمان بود که ژنرال جانگ و استاد نوان پارک با یکدیگر آشنا شدند. ژنرال جانگ می دانست که این پروژه را باید به پارک محول کند. استاد پارک با فروتنی پذیرفت و سپس شروع به تدوین سیستمی جدید به صورت جدی نمود. برای انجام این کار، از تجارب خود در تکواندو، هاپکیدو، بوکس، کیک بوکسینگ، تو گام سول (پرتاب چاقو)، بونگ سول (مبارزه با چماق)، نانچکو، کونگ فو، و غیره استفاده کرد. در پایان TGMS برای دفاع ملی کره ی جنوبی ایجاد شد.

TGMS در پایگاه های نظامی ارتش کره ی جنوبی آغاز شد و در آکادمی پلیس کره به کار رفت. بعد از چند سال توسط استاد اعظم، نوان پارک در بخش غیر نظامی نیز ارتقاء یافت. بدیهی است که بسیاری از مهارت های نظامی برای شهروندان خصوصی مناسب نبودند؛ لذا تکنیک های TGMS غیر نظامی (۱۹۸۳) از طریق فرآیند جامع تطبیق هنر اصلی با جمعیت غیر نظامی بوجود آمدند. این هنر، که بسیار جذاب و کارآمد بود خیلی زود به کشورهای دیگر جهان نیز راه یافت.