پرچم فدراسیون بین المللی تک گونگ موسول نمادی است از راسخ بودن ذهن و عقیده ی شرکت کنندگان در این سبک. کره ای که در پرچم استفاده شده است، نشانگر روح هنرهای رزمی است که در سرتاسر جهان وجود دارد. قسمت نارنجی، بیانگر سرچشمه ی انرژی است که جهان را احاطه کرده است. قسمت آبی نیز نمادی است از جهانی پاک که با روح و ذهن شرکت کنندگان در TGMS تحقق خواهد یافت. کمربندی که در پرچم وجود دارد، نشان دهنده ی کمربند مشکی ارشدان و سران تک گونگ موسول است که در طول دوره های تک گونگ موسول همه چیز را فرا میگیرند. فردی که در پرچم دیده میشود، فردی است که بعد از تمرین و آموزش بی وقفه به وضعیت عالی رسیده است. حالت دست راست فرد، حالت غلبه بر محدودیت ها و به حداکثر رساندن انرژی در سراسر جهان است. حالت دست چپ نشانگر نهایت خویشتن داری در هنرهای رزمی است و خنجر نیز نمایانگر قدرت و چیرگی تکنیک های تک گونگ موسول است.