باشگاه تک کونگ موسول مرکزی

مشهد مقدس بلوار طبرسی چهارراه گاز میدان عسگریه باشگاه ورزشی آرین رزم

شعبه دو مشهد مقدس بلوار طبرسی دوم نبش طبرسی یک باشگاه سعید