آدرس آکادمی مرکزی تک گونگ موسول ایران

ایران ، مشهد مقدس ، بلوار طبرسی چهارراه گاز میدان عسگریه باشگاه ورزشی آرین رزم

تلفن تماس : ۰۵۱۳۲۷۱۳۵۶۵

موبایل : ۰۹۱۵۳۱۸۹۱۱۴

موبایل : ۰۹۳۸۳۱۸۹۱۱۴