,

GHIYAS World Records

GHIYAS World Records   موسسه پارسیان قیاس آسیا ثبت:33202 اولین موسسه رسمی ثبت رکورد در ایران   موضوع موسسه: ثبت ركورد در تمامي رشته ها ی ورزشی و غیر ورزشی در داخل و خارج از كشور تلاش درجهت كليه خدمات ثبت ركورد…